Diagnosticeren en klinisch redeneren in de wijk met Nanda-I, NIC & NOC

Vanaf het eerste huisbezoek tot en met het evalueren van de zorg spelen classificaties een belangrijke rol. Door diagnosticeren en klinisch redeneren met Nanda-I, (verpleegkundige diagnoses), NIC (verpleegkundige interventies) en NOC (zorgresultaten) leert de wijk-verpleging op een verantwoorde en professionele wijze hun indicaties en zorgplannen methodisch te onderbouwen. Daarnaast geeft de cursus veel aandacht aan de bekostiging van het wijkverpleegkundige werk en hoe hiermee om te gaan in de dagelijkse werkpraktijk.
.

De cursus gaat in op de context en wettelijke regelingen omtrent indiceren in de wijkverpleegkundige zorg. Er wordt een verbinding gelegd tussen beroeps- en overheidsregelgeving en beleid van zorgverzekeraars.

Inzicht wordt gegeven in de overeenkomsten en verschillen van diverse classificatiesystemen met een verantwoording voor de keuze van NNN. Beredeneerd wordt de theoretische onderbouwing van het diagnostisch proces: het systematisch verzamelen en analyseren van patiëntengegevens en het vaststellen van verpleegkundige diagnoses in praktijksituaties. Door het verpleegkundig werkproces te volgen, kunnen zorgresultaten en verpleegkundige interventies accuraat vastgesteld worden met de daarbij behorende werkactiviteiten. Het op innovatieve wijze uitwerken van deze data in zorgplannen en indicaties en het wegzetten ervan in een digitale omgeving. Afsluiting van de cursus vindt plaats met het nabespreken van de gestelde indicaties en beoordelen van zorgplannen uit de eigen zorgpraktijk.

Aan het einde van de cursus is de cursist in staat een volledig zorgplan met indicatiebesluit en werkactiviteiten op basis van een eigen praktijksituatie digitaal op te stellen met behulp van classificaties NNN, en deze in de praktijk toe te passen en te evalueren.

Werkvormen
De werkvormen zijn plenair, groepsgesprek, casuïstiek, gericht op individuele zelfstudie, verwerven van kennis, vaardigheden en attitude.

Leerdoelen
De cursist kan:
– de verbinding leggen tussen overheids- en beroepsnormerende regelingen en het beleid van zorgverzekeraars verwoorden waar zij verantwoordelijk voor is gezien de aanspraak verpleging in de Zvw en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.
– de inhoud van het zorgproces benoemen, de verschillende classificatiesystemen toepassen en de keuze voor Nanda-I, NIC, NOC verantwoorden.
– een onderbouwing geven van het diagnostisch proces systematisch verzamelen van gegevens en verwerken tot verpleegkundige diagnoses om deze in de eigen praktijksituatie toe te passen.
– zorgresultaten vaststellen, toewijzen en beoordelen.
– verpleegkundige interventies vaststellen en voor de uitvoering van de zorg vastleggen.
– data in het indicatiebesluit en het zorgplan definitief vastleggen.

Contactinformatie:

Astrid Tuinman
info at stichtingvdir.nl

Specificatie
Kosten € 725- per persoon.
24 contacturen: 8 dagdelen van 3 uur.
In-company training.